Regulamin sklepu internetowego

I. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
 2. Sklep internetowy DIETALEGRE - serwis internetowy, dostępny pod adresem www.dietalegre.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Sprzedawca – Mahony Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Rynek 1/6, 45-015 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000556061, REGON: 361382602, NIP: 543092949, kapitał zakładowy 5.000 zł, tel. +48-604-766-640, e-mail info@dietalegre.pl.
 4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym DIETALEGRE. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Strona – Sprzedawca i Klient.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego DIETALEGRE.
 8. Produkt – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym DIETALEGRE, których dotyczy Umowa sprzedaży.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., poz. 90, nr 631 ze zm.).
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego DIETALEGRE lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 13. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).
 14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego DIETALEGRE.
 2. Sklep internetowy DIETALEGRE prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego DIETALEGRE następujące Usługi:
  - sprzedaż detaliczna Produktów żywnościowych.
  - udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym DIETALEGRE.
 4. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu internetowego DIETALEGRE przez Klienta w celu dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów i tworzenia statystyk oglądalności podstron www. serwisu.
 6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego DIETALEGRE w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 7. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Informacja o cenie Produktu podana na stronie www.dietalegre.pl ma charakter wiążący. Produkty sprzedawane są wyłącznie w określonych na stronie internetowej www.dietalegre.pl opakowaniach zbiorczych.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w Sklepie internetowym DIETALEGRE w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje każdorazowo zawarta z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego DIETALEGRE. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 12. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu internetowego DIETALEGRE lub podczas dokonywania Zamówienia.

 

III. ZAMÓWIENIE. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego DIETALEGRE.
 2. Zamówienia są przyjmowane 24 h na dobę przez cały rok.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oraz/albo wpłacenie należnej kwoty na konto bankowe Sprzedawcy przy wyborze płatności na konto.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość przez Sklep internetowy DIETALEGRE należy wejść na stronę internetową www.dietalegre.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym DIETALEGRE i złożyć Zamówienie poprzez umieszczony na stronie formularz oraz wybrać formę płatności.
 5. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, na który Sprzedawca wyśle Zamówienia.
 6. Zamówienie może zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres, znajdujący się na terenie Polski.
 7. W przypadku niepodania wszystkich danych, o których mowa w Rozdziale III ust. 6 Regulaminu i spowodowania tym braku możliwości kontaktu z Klientem, Zamówienie nie będzie realizowane.
 8. Rezygnacja z realizacji lub Modyfikacja Zamówienia, jest możliwa do momentu wysyłki towaru. Niniejsze postanowienie nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy, o której mowa w Rozdziale VII poniżej. 
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na jego realizację. W przypadku braku Produktu lub woli Klienta do dalszej realizacji Zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 10. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

 

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  - w momencie odbioru Produktów przez Klienta: gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera (Zamówienia „za pobraniem”);
  - przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  Mahony Pharma Sp. z o.o.
  Rynek 1/6,
  45-015 Opole,
  Numer rachunku: 23 2530 0008 2007 1213 8470 0001
   - płatności przy odbiorze w siedzibie firmy gotówką.
 2. Płatność powinna opiewać na cenę w pełnej wysokości oraz na koszt transportu do Klienta, jeśli taki ma ponieść Klient. W razie uiszczenia ceny w niepełnej wysokości Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełniania brakującej części ceny.

 

V. CENY

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów ich transportu do Klienta. Koszt ten jest doliczany podczas składania Zamówienia, zgodnie z cennikiem wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 3. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura zakupu lub paragon. Klient, aby otrzymać fakturę, powinien w momencie składania Zamówienia zgłosić taką potrzebę lub wypełnić odpowiedni formularz zamówienia, podając pełne dane do faktury.

 

VI. DOSTAWA

 1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 2. Dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zapłaty lub potwierdzenia zapłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego DIETALEGRE.
 3. Produkty DIETALEGRE zakupione w Sklepie internetowym DIETALEGRE są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na koszt Klienta z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
  KURIER GLS

  Cena zamówienia

  Czas dostarczenia *

  Koszt dostawy zł

  Do 279,99 zł

  3-5 dni roboczych

  17 zł + 3 zł pobranie

  Ponad 280 zł

  3-5 dni roboczych

  gratis

 4. W przypadku zamówień o wartości przewyższającej kwotę 280 zł produkty będą wysyłane na koszt Sklepu internetowego DIETALEGRE.
 5. Produkty DIETALEGRE są dostarczane wyłącznie przesyłką kurierską GLS.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: Mahony Pharma sp. z o.o., Rynek 1/6, 45-015 Opole. Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: info@dietalegre.pl. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tegoż terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Konsument.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Postanowień zawartych w ustępach 1–10 powyżej nie stosuje się do transakcji zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne i prawne Produktów zakupionych przez tego Konsumenta.
 2. Jeśli zakupiony Produkt posiada wady, Sprzedawca wymieni go na Produkt wolny od wad. W tym celu Konsument powinien wysłać wadliwy Produkt do Sprzedawcy, o ile to możliwe wraz z fakturą lub paragonem, doręczonym przy dostawie. Faktura/paragon z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócona Konsumentowi wraz z dostarczeniem wymienionego Produktu.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi inny Produkt, mogący stanowić substytut wadliwego Produktu albo zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Produkt po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Konsumentowi na koszt Sprzedawcy.
 4. Wzór zgłoszenia reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie jest producentem Produktów oferowanych w Sklepie internetowym DIETALEGRE.
 6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy, listownie lub doręczać osobiście do siedziby Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zgłaszanej przez Konsumenta w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 8. W stosunkach z Klientami niebędącymi Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). Wówczas postanowień ustępów 1-4 oraz 6-7 się nie stosuje.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Otrzymany produkt może różnić się wyglądem od produktu na zdjęciu, zamieszczonym w Sklepie internetowym DIETALEGRE (łącznie z formą opakowania). Wynika to z faktu zmian wzorów i rodzajów opakowań dokonywanych przez producenta. Zdjęcia przedstawiające produkty po przygotowaniu są propozycjami podania i mają jedynie charakter prezentacyjny. Sklep Internetowy DIETALEGRE dokłada wszelkich starań, aby przedstawienie produktów na stronie było jak najbardziej rzeczywiste i oddawało faktyczny wygląd oferowanego asortymentu.
 2. Sklep internetowy DIETALEGRE nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktów niezgodne z zaleceniami lub wykraczające poza rekomendacje zamieszczone na stronie internetowej www.dietalegre.pl.
 3. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej www.dietalegre.pl są zgodne z naszą najlepszą wiedzą opartą na aktualnych osiągnięciach naukowych dotyczących składników odżywczych i bezpieczeństwa ich stosowania i pochodzą z wiarygodnych źródeł.
 4. Klient ponosi ryzyko związane z decyzją użycia naszych Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem bądź z opisem na opakowaniu, mając na względzie, że właściwości Produktów mogą zmieniać się w zależności od warunków przechowywania oraz w kombinacji z innymi produktami.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego DIETALEGRE.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Sklepie internetowym DIETALEGRE, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym DIETALEGRE oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sklep z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.dietalegre.pl w formie, która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania. Zmiana Regulaminu nie może negatywnie wpływać na uprawnienia Klienta wynikające ze złożenia Zamówień bądź rozpoczęcia korzystania z usług przed wejściem w życie zmiany tegoż Regulaminu.
 4. Składając Zamówienie w Sklepie internetowym DIETALEGRE, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego DIETALEGRE oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep internetowy DIETALEGRE. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. [DOC] [PDF]
 2. Wzór zgłoszenia reklamacji. [DOC] [PDF]
© 2023 DIETALEGRE® - Zdrowe odchudzanie na diecie proteinowej
webdesign: Crespo, s.r.o.